Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T835DXU5CUE2
10
XXV
T835DXS5CUD1
10
XXV
T835DXU4CTK1
10
XXV
T835DXU4CTI4
10
XXV
T835DXS4BTD1
9
XXV
T835DXS4BTB1
9
XXV
T835DXU4BSJ6
9
XXV
T835DXU3BSG4
9
XXV
T835DXU2BSD1
9
XXV
T835DXU2ARK4
8.1.0
XXV
T835DXU2ARJ3
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT