Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T835DXU2ARK4
8.1.0
XXV
T835DXU2ARJ3
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT