Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J400FXXU2ARJ7
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK3
8.0.0
XXV
J710FXXU5CRJD
8.1.0
XEF
J730FXXU3BRJ1
8.1.0
CHC
G9200ZCU2ERK2
7.0
XXV
J730GDXS5BRK1
8.1.0
XXV
T825YDXU2BRJ1
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
SKC
N960NKSU2ARJ8
8.1.0
XXV
P585YDXU2CRJ9
8.1.0
DCM
SC05GOMU1CRI2
7.0
DCM
SC04GOMU1CRI2
7.0
SER
J710FXXU5CRJD
8.1.0
XXV
A730FXXU3BRJ5
8.0.0
XXV
A720FXXU6CRJ7
8.0.0
SKC
N935SKSU4BRJ3
8.0.0
LUC
N935LKLU4BRJ3
8.0.0
KTC
N935KKKU4BRJ3
8.0.0
XXV
J810YDXU1ARJ3
8.0.0
XXV
A520FXXS7CRJB
8.0.0
XXV
T835DXU2ARJ3
8.1.0
INS
G610FDDU1CRJ5
8.1.0
SKC
G955NKSU3CRJ1
8.0.0
SKC
G950NKSU3CRJ1
8.0.0
VZW
G935UUEU8CRJ2
8.0.0
VZW
G930UUEU8CRJ2
8.0.0
XXV
A510FXXS7CRJB
7.0
XXV
G610FDXU1CRJ1
8.1.0
XXV
A530FXXU3BRJ5
8.0.0
SER
A520FXXU7CRJA
8.0.0
TMB
G950USQU5CRIB
8.0.0
CHC
G9200ZCU2ERI1
7.0
TMB
G955USQU5CRIB
8.0.0
BTU
G950FXXU4CRJ5
8.0.0
KTC
N950NKSU4CRJ2
8.0.0
TMB
G935TUVS8CRJ1
8.0.0
TMB
G930TUVS8CRJ1
8.0.0
SKC
G935SKSU2ERJ1
8.0.0
KTC
G935KKKU2ERJ1
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT