Model
Region
PDA
Version
Download
INS
N950FXXU5CSA3
8.0.0
DBT
N960FXXU2CSA2
9.0.0
KTC
N960NKSU2CSA1
9.0.0
KTC
G960NKSU1CRLL
9.0.0
KTC
G965NKSU1CRLL
9.0.0
XXV
G965FXXU2CSA2
9.0.0
DBT
G960FXXU2CSA2
9.0.0
XSG
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G610FDXU1CRL2
8.1.0
XXV
G965FXXU2CRLI
9.0.0
XXV
G960FXXU2CRLI
9.0.0
THL
A320YDXU3CRL3
8.0.0
XXV
A320YDXU3CRL3
8.0.0
INS
G610FDDU1CRL3
8.1.0
XEO
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XEF
J730FXXU3BRK2
8.1.0
XXV
J600GDXU3ARK5
7.0
XXV
G570YDXU2CRL1
7.0
XXV
A920FXXU1ARL3
7.0
XXV
A530FXXS3BRL1
7.0
XXV
A720FXXU6CRL1
8.0.0
INS
A910FXXU1CRL3
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G935FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
G930FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
A510FXXS7CRL3
7.0
XXV
N960FXXS2ARL3
8.1.0
DBT
G965FXXU2CRLI
9.0.0
DBT
G960FXXU2CRLI
9.0.0
BTU
G950FXXU4CRL3
8.0.0
VZW
G935UUES8CRK2
8.0.0
BTU
G935FXXU3ERL3
8.0.0
VZW
G930UUES8CRK2
8.0.0
XXV
A600GDXU3ARK5
8.0.0
XXV
G610FDXU1CRL1
8.1.0
BTU
G930FXXU3ERL3
8.0.0
TMB
G935TUVS8CRL1
8.0.0
TMB
G930TUVS8CRL1
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRK7
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT