Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N910CXXS2DQEA
6.0.1
CAC
N910HXXS2DQE1
6.0.1
THL
G920FXXU5EQDI
7.0
XXV
G920FXXU5EQDI
7.0
INS
N910GDTS1DQE1
6.0.1
TMB
G935TUVS4BQE1
7.0
TMB
G930TUVS4BQE1
7.0
SER
N915FXXS1DQE3
6.0.1
SKC
G955NKSU1AQEB
7.0
SKC
G950NKSU1AQEB
7.0
XXV
P601XXSDQD1
5.1.1
TEL
G920IDVU3FQD4
7.0
XEV
N915FXXS1DQD2
6.0.1
SKC
N910SKSU2DQD4
6.0.1
SKC
N916SKSU2DQD4
6.0.1
LUC
N916LKLU2DQD4
6.0.1
KTC
N916KKTU2DQD4
6.0.1
LUC
N910LKLU2DQD4
6.0.1
INU
G920IDVU3FQE3
7.0
INU
G925IDVU3FQE3
7.0
INS
G925IDVU3FQE3
7.0
XXV
G570YDXU1AQE1
6.0.1
PET
G955FXXU1AQDH
7.0
XXV
A510FXXU4CQE4
7.0
XXV
G935FXXU1DQE4
7.0
TMB
N920TUVU4EQE1
7.0
THL
G935FXXU1DQE4
7.0
INS
G935FXXU1DQE7
7.0
XXV
G930FXXU1DQE7
7.0
TMB
G928TUVU4EQE1
7.0
SPR
G935PVPU4BQD2
7.0
LUC
G925LKLU3EQD5
7.0
BTU
G925FXXU5EQE7
7.0
XXV
T815YDVU2CQD9
7.0
XXV
T113NUDXS0AQD1
4.4.4
XME
N9208XXU3CQD2
7.0
XME
N9208XXU3CQD2
7.0
XXV
A800IXXS2BQC5
6.0.1
XXV
G925FXXU5EQDI
7.0
SPR
G930PVPU4BQD2
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT