Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G965FXXU8DTC5
10
XXV
N960FXXU5DTCA
10
DBT
N975FXXU3CTC9
10
XXV
G950FXXS8DTC6
9
DBT
G986BXXU1ATCT
10
DBT
G981BXXU1ATCT
10
XXV
N950FXXSADTC4
9
XXV
N970FXXU3CTC9
10
XXV
J415FXXS6BTD1
9
XXV
N975FXXU3CTC9
10
XXV
A750GNDXU5CTC5
10
XXV
A715FXXU2ATD2
10
DBT
G960FXXU8DTC5
10
DBT
G965FXXU8DTC5
10
XXV
A505FDDU4BTC9
10
XXV
G980FXXU1ATCT
10
KTC
G977NKSU3CTC9
10
BTU
N975FXXU3CTC9
10
XXV
G988BXXU1ATCT
10
XXV
G985FXXU1ATCT
10
DBT
N960FXXU5DTCA
10
KTC
N960NKSU3DTC4
10
SKC
G988NKSU1ATCT
10
SKC
G986NKSU1ATCT
10
SKC
G981NKSU1ATCT
10
XXV
A705FXXU5BTC2
10
XXV
A605GDXU6CTC9
10
XEV
F900FXXU3BTCD
10
XXV
A530FXXSBCTC3
9
XEO
A920FXXU3CTCD
10
XEV
F700FXXU1ATC9
10
XXV
A505FDDS4ATC1
9
XEV
F900FXXS3ATA3
9
XEF
F900FXXU3BTCD
10
XXV
G975FXXU4CTC9
10
XXV
G973FXXU4CTC9
10
XXV
G970FXXU4CTC9
10
XXV
G930FXXS8ETC7
8.0.0
DBT
N975FXXU3CTC9
10
DBT
N970FXXU3CTC9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT