Model
Region
PDA
Version
Download
SER
A520FXXU7CRK7
8.0.0
XXV
J415FXXU1ARK6
8.1.0
XXV
G950FXXU4CRK1
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
J600GDXU3ARK1
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRK1
8.0.0
SER
A520FXXU7CRJG
8.0.0
XEF
G955FXXS4CRJD
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK6
8.0.0
XEF
G950FXXS4CRJD
8.0.0
XXV
A600GDXU3ARK3
8.0.0
DBT
N960FXXS2ARK2
8.1.0
DBT
G965FXXS2BRJ6
8.0.0
DBT
G960FXXS2BRJ6
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XEV
J720FDDU3ARJ3
8.0.0
BTU
G935FXXU3ERJE
8.0.0
XXV
N960FXXS2ARK2
8.1.0
TMB
N950USQS5CRJ3
8.0.0
DBT
G950FXXU4CRK1
8.0.0
BTU
G930FXXU3ERJE
8.0.0
SPR
G935PVPS8CRJ2
8.0.0
SPR
G930PVPS8CRJ2
8.0.0
XXV
J400FXXU2ARJ7
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK3
8.0.0
XXV
J710FXXU5CRJD
8.1.0
XEF
J730FXXU3BRJ1
8.1.0
CHC
G9200ZCU2ERK2
7.0
XXV
J730GDXS5BRK1
8.1.0
XXV
T825YDXU2BRJ1
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
SKC
N960NKSU2ARJ8
8.1.0
XXV
P585YDXU2CRJ9
8.1.0
DCM
SC05GOMU1CRI2
7.0
DCM
SC04GOMU1CRI2
7.0
SER
J710FXXU5CRJD
8.1.0
XXV
A730FXXU3BRJ5
8.0.0
XXV
A720FXXU6CRJ7
8.0.0
SKC
N935SKSU4BRJ3
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT