Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J730GDXS6BSD1
8.1.0
XXV
J810YDXU2BSD3
9
DBT
N960FXXS2CSD2
9
XXV
J600GDXU3BSD1
9
DBT
G965FXXS3CSD1
9
DBT
G960FXXS3CSD1
9
XXV
N950FXXS5DSC6
9
XXV
A505FDDU1ASC8
9
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A600GDXU4BSC9
9
XXV
J810YDXU2ASC5
8.0.0
XXV
A520FXXU8CSC1
8.0.0
XXV
G975FXXU1ASCA
9
XXV
G973FXXU1ASCA
9
XXV
G970FXXU1ASCA
9
XXV
A305FDDU1ASC4
9
XXV
G935FXXS4ESCC
8.0.0
XEV
M205GDXU1ASC1
8.1.0
KSA
N935FXXU4CSC5
9
XXV
G930FXXS4ESCC
8.0.0
XXV
G965FXXU2CSC8
9
XXV
N935FXXU4CSC5
9
XXV
G960FXXU2CSC8
9
XXV
J730GDXU5BSA3
8.1.0
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A605GDXU3BSC6
9
KSA
N935FXXU4CSC4
9
DBT
G965FXXU2CSC8
9
XXV
J330GDXS3BSC1
8.0.0
XXV
J600GDXS3ASA1
8.0.0
XXV
A600GDXU4ASB3
8.0.0
BTU
G965FXXU2CSB9
9
XXV
J415FXXU2ASC1
8.1.0
DBT
G960FXXU2CSC8
9
XEO
A920FXXU1BSC5
9
XXV
N950FXXU5DSC2
9
XXV
N960FXXS2CSBA
9
DBT
N960FXXS2CSC1
9
XXV
A750GNDXU2ASB4
8.0.0
XXV
A305FDDU1ASBB
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT