Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N950FXXS7DSHC
9
XXV
G955FXXU5DSHC
9
XXV
G950FXXU5DSHC
9
DBT
G960FXXS6CSH5
9
DBT
G965FXXS6CSH5
9
XXV
N975FXXU1ASHE
9
XXV
G975FXXU3ASH6
9
XXV
G973FXXU3ASH6
9
XXV
G970FXXU3ASH6
9
KTC
G977NKSU1ASH6
9
XXV
T385DXU3CSH8
9
XXV
T825YDXU3CSH9
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
XEV
M205GDXS2BSH2
9
XXV
G960FXXU6CSGD
9
XXV
G965FXXU6CSGD
9
XXV
J810YDXS4BSH3
9
XXV
A605GDXS5BSH2
9
XXV
A530FXXU7CSH4
9
XXV
N960FXXS3CSH2
9
XXV
T835DXU3BSG4
9
XXV
A520FXXUBCSH1
8.0.0
XXV
A505FDDU2ASH3
9
XXV
T825YDXU3CSH6
9
XXV
N950FXXS7DSH1
9
XXV
J730GDXU7CSG3
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
DBT
N960FXXS3CSG5
9
XXV
N970FXXU1ASGO
9
XXV
N975FXXU1ASGO
9
XXV
C710FDXU2BSG2
8.1.0
DBT
G960FXXU6CSGD
9
DBT
G965FXXU6CSGD
9
XXV
J400FXXS4BSG1
9
XXV
A920FXXU2BSFB
9
XXV
G973FXXU3ASG8
9
XXV
G970FXXU3ASG8
9
XXV
G975FXXU3ASG8
9
XXV
J330GDXU3CSG7
9
XXV
A530FXXU7CSG3
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT