Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A505FDDU1ASE2
9
DBT
G965FXXU4CSE3
9
DBT
G960FXXU4CSE3
9
XXV
J610FXXU1BSDD
9
XXV
N950FXXU6DSD5
9
XXV
A510FXXS8CSC4
7.0
XXV
A750GNDXU2BSD2
9
XXV
G955FXXU4DSDA
9
XXV
G950FXXU4DSDA
9
XXV
A505FDDU1ASD6
9
XXV
J400FXXU3BSDD
9
XXV
A720FXXU7CSC9
8.0.0
XXV
N960FXXU2CSDE
9
XXV
A520FXXU9CSD2
8.0.0
DBT
N960FXXU2CSDE
9
XXV
J415FXXU2BSDL
9
XXV
A920FXXU1BSD1
9
XXV
A730FXXU4CSD6
9
XXV
A305FDDU1ASD5
9
XXV
G955FXXS4DSD3
9
XXV
J600GDXU3BSD8
9
XXV
G965FXXS3CSD1
9
XEO
A920FXXU1BSD1
9
XXV
A530FXXU4CSD4
9
XXV
G960FXXS3CSD1
9
XXV
G950FXXS4DSD3
9
XXV
T385DXU3BSD1
8.1.0
XXV
G975FXXU1ASD5
9
XXV
G973FXXU1ASD5
9
XXV
G970FXXU1ASD5
9
XXV
T835DXU2BSD1
9
XXV
J400FXXS3ASD5
8.0.0
XXV
J730GDXS6BSD1
8.1.0
XXV
J810YDXU2BSD3
9
DBT
N960FXXS2CSD2
9
XXV
J600GDXU3BSD1
9
DBT
G965FXXS3CSD1
9
DBT
G960FXXS3CSD1
9
XXV
N950FXXS5DSC6
9
XXV
A505FDDU1ASC8
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT