S-Update: Firmware Portal from Samsungvn.com
Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G960FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
A520FXXU5CRGB
8.0.0
SPR
G928PVPS3DRG1
7.0
SPR
N920PVPS3DRG1
7.0
XME
N935FXXU3BRG4
8.0.0
LUC
G925LKLU3ERG1
7.0
BTU
G930FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
G935FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
N950FXXU4CRGA
8.0.0
KTC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
DBT
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XEO
N950FXXU4CRGA
8.0.0
XEF
N950FXXU4CRGA
8.0.0
XXV
A600GDXU2ARG3
8.0.0
XXV
G950FXXS3CRG1
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARG7
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARG7
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARG7
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARG7
8.0.0
XEF
G950FXXU3CRGB
8.0.0
DBT
G800FXXU1CRG3
6.0.1
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGB
8.0.0
XXV
J600GDXU2ARG4
8.0.0
SKC
G925SKSU3ERG1
7.0
LUC
G925LKLU3ERG1
7.0
KTC
G925KKKU3ERG1
7.0
SKC
G920SKSU3ERG1
7.0
LUC
G920LKLU3ERG1
7.0
KTC
G920KKKU3ERG1
7.0
LUC
N935LKLU3BRG2
8.0.0
SKC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
LUC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
SKC
N935SKSU3BRG2
8.0.0
KTC
N935KKKU3BRG2
8.0.0
XXV
A605GDXU2ARG2
8.0.0
BTU
G950FXXU3CRGB
8.0.0
TMB
N920TUVS5ERG1
7.0
TMB
G928TUVS5ERG1
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT