Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
N960NKSU3DTC4
10
XEV
F900FXXU3BTCD
10
XXV
A530FXXSBCTC3
9
XEO
A920FXXU3CTCD
10
XEV
F700FXXU1ATC9
10
XXV
A505FDDS4ATC1
9
XEV
F900FXXS3ATA3
9
XEF
F900FXXU3BTCD
10
XXV
G975FXXU4CTC9
10
XXV
G973FXXU4CTC9
10
XXV
G970FXXU4CTC9
10
XXV
G930FXXS8ETC7
8.0.0
DBT
N975FXXU3CTC9
10
DBT
N970FXXU3CTC9
10
XXV
N770FXXS2ATC3
10
DBT
G973FXXU4CTC9
10
XXV
G935FXXS8ETC7
8.0.0
DBT
G975FXXU4CTC9
10
DBT
G970FXXU4CTC9
10
XXV
C710FDXS3BTC1
8.1.0
DBT
G986BXXU1ATCH
10
DBT
G981BXXU1ATCH
10
XXV
G980FXXU1ATCH
10
XXV
G988BXXU1ATCH
10
XXV
G985FXXU1ATCH
10
XXV
G955FXXS8DTC1
9
XXV
N950FXXSADTB1
9
SKC
G988NKSU1ATCH
10
SKC
G986NKSU1ATCH
10
SKC
G981NKSU1ATCH
10
XXV
G950FXXS8DTC1
9
XXV
N970FXXS3BTB9
10
KTC
N960NKSU3DSLC
10
XXV
N975FXXS3BTB9
10
XXV
A750GNDXU5CTBB
10
XXV
N770FXXU2ATC1
10
XXV
G965FXXS7DTB5
10
XXV
J610FXXU5BTB1
9
XXV
G960FXXS7DTB5
10
DBT
G965FXXS7DTB5
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT