Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G965FXXU2CSC8
9
XXV
J330GDXS3BSC1
8.0.0
XXV
J600GDXS3ASA1
8.0.0
XXV
A600GDXU4ASB3
8.0.0
BTU
G965FXXU2CSB9
9
XXV
J415FXXU2ASC1
8.1.0
DBT
G960FXXU2CSC8
9
XEO
A920FXXU1BSC5
9
XXV
N950FXXU5DSC2
9
XXV
N960FXXS2CSBA
9
DBT
N960FXXS2CSC1
9
XXV
A750GNDXU2ASB4
8.0.0
XXV
A305FDDU1ASBB
9
XXV
A505FDDU1ASBD
9
KTC
G950NKSU3DSBB
9
KTC
G955NKSU3DSBB
9
XXV
C710FDXU2BSB1
8.1.0
KTC
N950NKSU4DSB4
9
XXV
G970FXXU1ASBA
9
XXV
G975FXXU1ASBA
9
XXV
G973FXXU1ASBA
9
XXV
A520FXXU8CSB5
8.0.0
XEV
M205GDXU1ASA8
8.1.0
XXV
G960FXXU2CSB9
9
XXV
G965FXXU2CSB9
9
XXV
A750GNDXU1ASB1
8.0.0
XXV
J810YDXS1ASA2
8.0.0
XXV
G965FXXU2CSB3
9
XXV
G960FXXU2CSB3
9
DBT
G960FXXU2CSB9
9
XXV
G955FXXU4DSBA
9
XXV
G950FXXU4DSBA
9
XXV
A530FXXS4BSA8
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ASA1
8.0.0
XXV
G935FXXS4ESAH
8.0.0
DBT
G955FXXU4DSBA
9
DBT
G950FXXU4DSBA
9
DBT
G965FXXU2CSB3
9
BGL
N950FXXU5DSB2
9
XXV
T825YDXU2BRL2
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT