Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G950USQU4CRE9
8.0.0
TMB
G955USQU4CRE9
8.0.0
XXV
G570YDXU2BRC1
7.0
CHC
A9100ZCU1ARB2
6.0.1
BTU
G935FXXU2EREM
8.0.0
BTU
G930FXXU2EREM
8.0.0
XXV
A720FXXU3CRE9
8.0.0
XXV
A605GDXU1ARE3
8.0.0
XXV
G930FXXU2EREM
8.0.0
BTU
G950FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G935FXXU2EREM
8.0.0
XXV
G928CXXS4CRE1
7.0
BTU
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRED
8.0.0
XXV
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRE5
8.0.0
XXV
G960FXXU1BRE5
8.0.0
BRI
N9208ZTS4CRE2
7.0
SKC
G935SKSU1EREA
8.0.0
LUC
G935LKLU1EREA
8.0.0
KTC
G935KKKU1EREA
8.0.0
SKC
G930SKSU1EREA
8.0.0
LUC
G930LKLU1EREA
8.0.0
KTC
G930KKKU1EREA
8.0.0
XXV
T715YDXU2CRB1
7.0
SER
A520FXXS4CRE1
8.0.0
DCM
SC05GOMU1CRD1
7.0
DCM
SC04GOMU1CRD1
7.0
XEF
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XEO
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRED
8.0.0
THL
N920CXXS4CRE3
7.0
DBT
G800FXXU1CRE1
6.0.1
XXV
N920CXXS4CRE3
7.0
XXV
T355YDOU1CRD2
7.1.1
TMB
G928TUVS5ERE1
7.0
TMB
N950USQS4CRE1
8.0.0
TMB
N920TUVS5ERE1
7.0
XXV
A530FXXS2ARE2
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT