Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G955FXXU1CRB7
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
N950FXXU3BRA8
7.1.1
SPR
N920PVPS3DRA1
7.0
SPR
G928PVPS3DRA1
7.0
LUC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
XXV
J510FNXXU2BRB1
7.1.1
XXV
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRAP
8.0.0
CHC
G9200ZCU2ERA1
7.0
DBT
G950FXXU1AQL5
7.0
DBT
G955FXXU1AQL5
7.0
XEF
G955FXXU1AQK7
7.0
XEF
G950FXXU1AQK7
7.0
BTU
G930FXXS2DRAA
7.0
BTU
G935FXXS2DRAA
7.0
SPR
G935PVPS5BRA1
7.0
SPR
G930PVPS5BRA1
7.0
SPR
G925PVPS4DRA2
7.0
SPR
G920PVPS4DRA2
7.0
XEF
J730FXXU2ARA3
7.0
THL
G920FXXS5ERAC
7.0
XXV
G920FXXS5ERAC
7.0
XXV
J200GUDXU3AQL1
5.1.1
XXV
T825YDXU1ARA2
7.0
XXV
G610FDXU1BQK2
7.0
BMC
N920W8VLS5CRA1
7.0
XXV
A510FXXU5CRA4
7.0
CHC
N9200ZCU3DRA2
7.0
XXV
G935FXXS2DRAB
7.0
XXV
G930FXXS2DRAB
7.0
BRI
N9208ZTS4CRA2
7.0
PHE
J730FXXU2ARA3
7.0
XXV
C710FDXU1ARA1
7.1.1
BTU
T825XXU1ARA2
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT