Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G977NKSU1ASE8
9
XXV
A520FXXUBCSF1
8.0.0
XXV
A305FDDU2ASF1
9
XXV
G955FXXS4DSE1
9
XXV
G950FXXS4DSE1
9
XXV
N950FXXS6DSF2
9
XXV
T385DXU3BSE3
8.1.0
XXV
J810YDXU3BSF1
9
DBT
N960FXXU3CSF9
9
XXV
G885FDXU2BSF8
9
XEV
M205GDXU1BSE9
9
XXV
A730FXXU5CSE9
9
DBT
G960FXXU5CSF2
9
DBT
G965FXXU5CSF2
9
XXV
J610FXXU2BSE3
9
XXV
J400FXXU3BSE3
9
XXV
G965FXXU5CSF2
9
XXV
G960FXXU5CSF2
9
XXV
T825YDXU3BSD1
8.0.0
XXV
A750GNDXU3BSE2
9
XXV
G970FXXU1ASE7
9
XXV
J415FXXU3BSE1
9
XXV
G975FXXU1ASE7
9
XXV
G973FXXU1ASE7
9
XXV
A305FDDU2ASE5
9
XXV
A505FDDU2ASE6
9
XXV
A705FXXU2ASE8
9
XXV
G975FXXU1ASE6
9
XXV
G970FXXU1ASE6
9
XXV
G973FXXU1ASE6
9
XXV
A520FXXUACSE6
8.0.0
DBT
N960FXXS2CSDJ
9
XXV
A600GDXU4BSD2
9
XXV
G973FXXU1ASE5
9
XXV
G970FXXU1ASE5
9
XXV
G975FXXU1ASE5
9
XXV
A705FXXU1ASE4
9
XXV
A530FXXS5CSE4
9
XXV
G965FXXU4CSE3
9
XXV
C710FDXS2BSE3
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT