Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
N960FXXU2CSA7
9.0.0
XXV
J610FXXU1ASA4
8.1.0
XXV
G960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G955FXXS4CRLB
8.0.0
XXV
G950FXXS4CRLB
8.0.0
XXV
J415FXXU1ASA5
8.1.0
XXV
A520FXXU7CRL8
8.0.0
XXV
A530FXXU3BRL8
8.0.0
XXV
N950FXXS5CSA1
8.0.0
XXV
A510FXXS7CSA3
7.0
DBT
N950FXXS5CSA1
8.0.0
INS
N950FXXU5CSA3
8.0.0
DBT
N960FXXU2CSA2
9.0.0
KTC
N960NKSU2CSA1
9.0.0
KTC
G960NKSU1CRLL
9.0.0
KTC
G965NKSU1CRLL
9.0.0
XXV
G965FXXU2CSA2
9.0.0
DBT
G960FXXU2CSA2
9.0.0
XSG
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G610FDXU1CRL2
8.1.0
XXV
G965FXXU2CRLI
9.0.0
XXV
G960FXXU2CRLI
9.0.0
THL
A320YDXU3CRL3
8.0.0
XXV
A320YDXU3CRL3
8.0.0
INS
G610FDDU1CRL3
8.1.0
XEO
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XEF
J730FXXU3BRK2
8.1.0
XXV
J600GDXU3ARK5
7.0
XXV
G570YDXU2CRL1
7.0
XXV
A920FXXU1ARL3
7.0
XXV
A530FXXS3BRL1
7.0
XXV
A720FXXU6CRL1
8.0.0
INS
A910FXXU1CRL3
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G935FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
G930FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
A510FXXS7CRL3
7.0
XXV
N960FXXS2ARL3
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT