Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N960FXXS3CSFC
9
DBT
N960FXXS3CSFC
9
XEV
M205GDXU1BSG1
9
XXV
G955FXXU5DSFB
9
XXV
G950FXXU5DSFB
9
XEO
A920FXXU2BSFB
9
XXV
A705FXXU3ASG3
9
XXV
A305FDDU2ASF3
9
XXV
J610FXXS3BSG1
9
XXV
J330GDXS3BSF5
8.0.0
XXV
N935FXXS5CSF1
9
KSA
N935FXXS5CSF1
9
XXV
J415FXXU4BSF6
9
XXV
A720FXXU8CSF1
8.0.0
XXV
A505FDDU2ASF2
9
XXV
N950FXXU6DSF6
9
XXV
A600GDXU5BSE3
9
XXV
A705FXXU2ASF6
9
XXV
A530FXXU6CSF6
9
XXV
J730GDXU6CSF4
9
XXV
G930FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
G935FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
N960FXXU3CSF9
9
XXV
G970FXXU2ASF3
9
XXV
G975FXXU2ASF3
9
XXV
G973FXXU2ASF3
9
KTC
G977NKSU1ASE8
9
XXV
A520FXXUBCSF1
8.0.0
XXV
A305FDDU2ASF1
9
XXV
G955FXXS4DSE1
9
XXV
G950FXXS4DSE1
9
XXV
N950FXXS6DSF2
9
XXV
T385DXU3BSE3
8.1.0
XXV
J810YDXU3BSF1
9
DBT
N960FXXU3CSF9
9
XXV
G885FDXU2BSF8
9
XEV
M205GDXU1BSE9
9
XXV
A730FXXU5CSE9
9
DBT
G960FXXU5CSF2
9
DBT
G965FXXU5CSF2
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT