Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T825YDXU3BSD1
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRL2
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRJ1
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRG3
8.0.0
XXV
T825YDXU1BRE2
8.0.0
XXV
T825YDXU1ARA2
7.0
XXV
T825YDXU1AQI2
7.0
XXV
T825YDXU1AQF3
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT