Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T825YDXU2BRJ1
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRG3
8.0.0
XXV
T825YDXU1BRE2
8.0.0
XXV
T825YDXU1ARA2
7.0
XXV
T825YDXU1AQI2
7.0
XXV
T825YDXU1AQF3
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT