Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T825YDXU2BRL2
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRJ1
8.0.0
BTU
T825XXU2BRJ1
8.0.0
XXV
T825YDXU2BRG3
8.0.0
BTU
T825XXU2BRG3
8.0.0
XXV
T825YDXU1BRE2
8.0.0
BTU
T825XXU1BRE2
8.0.0
XXV
T825YDXU1ARA2
7.0
BTU
T825XXU1ARA2
7.0
BTU
T825XXU1ARA1
7.0
XXV
T825YDXU1AQI2
7.0
BTU
T825XXU1AQI2
7.0
XXV
T825YDXU1AQF3
7.0
BTU
T825XXU1AQF3
7.0
BTU
T825XXU1AQDC
7.0
BTU
T825XXU1AQD6
7.0
BTU
T825XXU1AQC1
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT