Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T385DXU2BRI4
8.1.0
XXV
T385DXU1ARB3
7.1.1
XXV
T385DXU1AQK3
7.1.1
XXV
T385DXU1AQHF
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT