Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T385DXU3CSL2
9
XXV
T385DXU3CSK1
9
XXV
T385DXU3CSH8
9
XXV
T385DXU3BSE3
8.1.0
XXV
T385DXU3BSD1
8.1.0
XXV
T385DXU2BRK3
8.1.0
XXV
T385DXU2BRI4
8.1.0
XXV
T385DXU1ARB3
7.1.1
XXV
T385DXU1AQK3
7.1.1
XXV
T385DXU1AQHF
7.1.1
XXV
T385DXU3CSI4
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT