Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
N960NKSU3FUH1
10
KTC
N960NKSU3FUE1
10
KTC
N960NKSU3FUC1
10
KTC
N960NKSU3FTK1
10
KTC
N960NKSU3FTJ4
10
KTC
N960NKSU3ETH2
10
KTC
N960NKSU3DTC4
10
KTC
N960NKSU3DSLC
10
KTC
N960NKSU2CSA1
9.0.0
SKC
N960NKSU2ARJ8
8.1.0
SKC
N960NKSU2ARI9
8.1.0
SKC
N960NKSU1ARH5
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT