Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N960FXXS3CSH2
9
DBT
N960FXXS3CSG5
9
DBT
N960FXXU3CSG3
9
XXV
N960FXXS3CSFC
9
DBT
N960FXXS3CSFC
9
XXV
N960FXXU3CSF9
9
DBT
N960FXXU3CSF9
9
DBT
N960FXXS2CSDJ
9
XXV
N960FXXS2CSDJ
9
XXV
N960FXXU2CSDE
9
DBT
N960FXXU2CSDE
9
DBT
N960FXXS2CSD2
9
XXV
N960FXXS2CSBA
9
DBT
N960FXXS2CSC1
9
XXV
N960FXXS2CSB2
9
DBT
N960FXXS2CSB3
9
DBT
N960FXXU2CSA7
9.0.0
XXV
N960FXXU2CSA2
9.0.0
DBT
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XSG
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
N960FXXS2ARL3
8.1.0
DBT
N960FXXS2ARL3
8.1.0
DBT
N960FXXS2ARK2
8.1.0
XXV
N960FXXS2ARK2
8.1.0
XXV
N960FXXS2ARJ4
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARJ1
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARI9
8.1.0
XXV
N960FXXU1ARH5
8.1.0
DBT
N960FXXU3CSI3
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT