Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N960FXXS9FUH1
10
DBT
N960FXXS9FUH1
10
XXV
N960FXXS8FUF5
10
DBT
N960FXXS8FUF5
10
XXV
N960FXXS8FUE5
10
DBT
N960FXXS8FUE5
10
DBT
N960FXXU8FUE1
10
XXV
N960FXXU8FUD1
10
DBT
N960FXXU8FUD1
10
XXV
N960FXXS8FUC4
10
DBT
N960FXXS8FUC4
10
XXV
N960FXXS8FUB1
10
DBT
N960FXXS8FUB1
10
XXV
N960FXXS7FUA1
10
DBT
N960FXXS7FUA1
10
XXV
N960FXXS6FTK3
10
DBT
N960FXXS6FTK3
10
XXV
N960FXXU6FTK1
10
DBT
N960FXXU6FTK1
10
XXV
N960FXXU6FTJ5
10
DBT
N960FXXU6FTJ5
10
XXV
N960FXXS6ETHB
10
DBT
N960FXXU6FTJ3
10
XXV
N960FXXU5DTCA
10
DBT
N960FXXU5DTCA
10
XXV
N960FXXS5DTB6
10
DBT
N960FXXS5DTB6
10
XXV
N960FXXS4DTA5
10
XXV
N960FXXU4DSLB
10
DBT
N960FXXS4DTA5
10
DBT
N960FXXS4DTA1
10
DBT
N960FXXU4DSLB
10
DBT
N960FXXS4CSK2
9
XXV
N960FXXS4CSJ1
9
DBT
N960FXXS4CSJ1
9
XXV
N960FXXS3CSH2
9
DBT
N960FXXS3CSG5
9
DBT
N960FXXU3CSG3
9
XXV
N960FXXS3CSFC
9
DBT
N960FXXS3CSFC
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT