Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XSG
N960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
N960FXXS2ARL3
8.1.0
DBT
N960FXXS2ARL3
8.1.0
DBT
N960FXXS2ARK2
8.1.0
XXV
N960FXXS2ARK2
8.1.0
XXV
N960FXXS2ARJ4
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARJ1
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARI9
8.1.0
XXV
N960FXXU1ARH5
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT