Model
Region
PDA
Version
Download
LUC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
KTC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
SKC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
LUC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
KTC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
SKC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
LUC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
KTC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
SKC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
LUC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
KTC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
SKC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
LUC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
KTC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT