Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
N950NKSU4DSB4
9
KTC
N950NKSU4CRJ2
8.0.0
SKC
N950NKSU4CRJ2
8.0.0
LUC
N950NKSU4CRJ2
8.0.0
SKC
N950NKSU4CRH2
8.0.0
LUC
N950NKSU4CRH2
8.0.0
KTC
N950NKSU4CRH2
8.0.0
KTC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
KTC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
SKC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
LUC
N950NKSU3CRG1
8.0.0
LUC
N950NKSU3CRD6
8.0.0
SKC
N950NKSU3CRD6
8.0.0
KTC
N950NKSU3CRD6
8.0.0
KTC
N950NKSU3CRC2
8.0.0
LUC
N950NKSU3CRC2
8.0.0
SKC
N950NKSU3CRC2
8.0.0
LUC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
KTC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
SKC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
LUC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
KTC
N950NKSU3BRA1
7.1.1
SKC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
LUC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
KTC
N950NKSU2BQL4
7.1.1
SKC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
LUC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
KTC
N950NKSU1BQK6
7.1.1
SKC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
LUC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
KTC
N950NKSU1AQI2
7.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT