Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N950FXXSGDUG6
9
XXV
N950FXXUFDUE4
9
XXV
N950FXXSFDUD1
9
XXV
N950FXXSEDTL1
9
XXV
N950FXXSDDTJ1
9
XXV
N950FXXUDDTH1
9
XXV
N950FXXSADTC4
9
XXV
N950FXXSADTB1
9
XXV
N950FXXS9DTA1
9
XXV
N950FXXS8DSL3
9
XXV
N950FXXS8DSK5
9
XXV
N950FXXU7DSJ1
9
XXV
N950FXXS7DSHC
9
XXV
N950FXXS7DSH1
9
XXV
N950FXXS7DSG1
9
XXV
N950FXXU6DSF6
9
XXV
N950FXXS6DSF2
9
XXV
N950FXXU6DSD5
9
XXV
N950FXXS5DSC6
9
XXV
N950FXXU5DSC2
9
BGL
N950FXXU5DSB2
9
XXV
N950FXXU5DSB2
9
XXV
N950FXXS5CSA1
8.0.0
DBT
N950FXXS5CSA1
8.0.0
INS
N950FXXU5CSA3
8.0.0
BTU
N950FXXS5CRK5
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRK4
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRK4
8.0.0
XEF
N950FXXS5CRK5
8.0.0
BTU
N950FXXU5CRK2
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XEF
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
BTU
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
BTU
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XEO
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XXV
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XEF
N950FXXU5CRHA
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT