Model
Region
PDA
Version
Download
INS
N950FXXU5CSA3
8.0.0
BTU
N950FXXS5CRK5
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRK4
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRK4
8.0.0
XEF
N950FXXS5CRK5
8.0.0
BTU
N950FXXU5CRK2
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ6
8.0.0
XEF
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
XXV
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
BTU
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
XEO
N950FXXS5CRJ1
8.0.0
BTU
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XEO
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XXV
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XEF
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XXV
N950FXXU4CRGA
8.0.0
BTU
N950FXXU4CRGA
8.0.0
XEO
N950FXXU4CRGA
8.0.0
XEF
N950FXXU4CRGA
8.0.0
XEO
N950FXXS4CRG1
8.0.0
XEF
N950FXXS4CRG1
8.0.0
BTU
N950FXXU4CRG3
8.0.0
XXV
N950FXXS4CRG1
8.0.0
XXV
N950FXXU3CRF4
8.0.0
XEO
N950FXXU3CRF4
8.0.0
XEF
N950FXXU3CRF4
8.0.0
XXV
N950FXXS3CRF1
8.0.0
XEO
N950FXXS3CRF1
8.0.0
BTU
N950FXXS3CRF1
8.0.0
XEF
N950FXXS3CRF1
8.0.0
BTU
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XXV
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XEF
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XEO
N950FXXU3CRE5
8.0.0
XEF
N950FXXU3CRD7
8.0.0
XXV
N950FXXS3CRD6
8.0.0
BTU
N950FXXS3CRD8
8.0.0
XEO
N950FXXS3CRD2
8.0.0
BTU
N950FXXU3CRCB
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT