Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
N935SKSU4BRJ3
8.0.0
SKC
N935SKSU3BRG2
8.0.0
SKC
N935SKSU3BRF1
8.0.0
SKC
N935SKSU3BRD5
8.0.0
SKC
N935SKSU3AQK4
7.0
SKC
N935SKSU3AQI4
7.0
SKC
N935SKSU3AQH3
7.0
SKC
N935SKSU3AQG6
7.0
SKC
N935SKSU3AQFE
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT