Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N935FXXS8CUD1
9
KSA
N935FXXS8CUD1
9
XXV
N935FXXS7CTJ2
9
KSA
N935FXXS7CTJ2
9
XXV
N935FXXS7CTE1
9
KSA
N935FXXS7CTE1
9
XXV
N935FXXU6CSK1
9
KSA
N935FXXU6CSK1
9
XXV
N935FXXS5CSF1
9
KSA
N935FXXS5CSF1
9
KSA
N935FXXU4CSC5
9
XXV
N935FXXU4CSC5
9
KSA
N935FXXU4CSC4
9
XXV
N935FXXS4BRK2
8.0.0
XME
N935FXXS4BRK2
8.0.0
XXV
N935FXXU3BRG4
8.0.0
XME
N935FXXU3BRG4
8.0.0
XXV
N935FXXU2BRF1
8.0.0
XME
N935FXXU2BRF1
8.0.0
XXV
N935FXXU2BRD4
8.0.0
XME
N935FXXU2BRD4
8.0.0
XXV
N935FXXS2ARA1
7.0
XXV
N935FXXU1AQI5
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT