Model
Region
PDA
Version
Download
BMC
N920W8VLS6CRH1
7.0
BMC
N920W8VLS5CRG1
7.0
BMC
N920W8VLU5CRF1
7.0
BMC
N920W8VLS5CRE2
7.0
BMC
N920W8VLS5CRD2
7.0
BMC
N920W8VLS5CRC1
7.0
BMC
N920W8VLS5CRB1
7.0
BMC
N920W8VLS5CRA1
7.0
BMC
N920W8VLS4CQK1
7.0
BMC
N920W8VLS4CQH1
7.0
BMC
N920W8VLS4CQG1
7.0
BMC
N920W8VLS4CQF2
7.0
BMC
N920W8VLU4CQC9
7.0
BMC
N920W8VLU4BPK4
6.0.1
BMC
N920W8VLU4BPJ1
6.0.1
BMC
N920W8VLS3BPF1
6.0.1
BMC
N920W8VLU2BPC5
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT