Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
N920TUVS6ERH1
7.0
TMB
N920TUVS5ERG1
7.0
TMB
N920TUVS5ERF2
7.0
TMB
N920TUVS5ERE1
7.0
TMB
N920TUVS5ERD1
7.0
TMB
N920TUVS5ERC1
7.0
TMB
N920TUVS5ERA1
7.0
TMB
N920TUVS4EQK1
7.0
TMB
N920TUVU4EQJ3
7.0
TMB
N920TUVU4EQG3
7.0
TMB
N920TUVS4EQG1
7.0
TMB
N920TUVU4EQE1
7.0
TMB
N920TUVU4EQC6
7.0
TMB
N920TUVU4DQC2
6.0.1
TMB
N920TUVS4DQA2
6.0.1
TMB
N920TUVU4DPK6
6.0.1
TMB
N920TUVS4DPH2
6.0.1
TMB
N920TUVU3DPG1
6.0.1
TMB
N920TUVU2DPD1
6.0.1
TMB
N920TUVS2COKC
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT