Model
Region
PDA
Version
Download
THL
N920CXXS4CRB2
7.0
XXV
N920CXXS4CRB2
7.0
XXV
N920CXXS4CRA2
7.0
THL
N920CXXS4CRA2
7.0
THL
N920CXXS3CQL3
7.0
XXV
N920CXXS3CQL3
7.0
THL
N920CXXS3CQK4
7.0
XXV
N920CXXS3CQK4
7.0
THL
N920CXXS3CQJ6
7.0
XXV
N920CXXS3CQJ6
7.0
THL
N920CXXU3CQH5
7.0
XXV
N920CXXU3CQH5
7.0
CAM
N920CXXS3CQH3
7.0
THL
N920CXXS3CQH3
7.0
XXV
N920CXXS3CQH3
7.0
TUR
N920CXXU3CQH6
7.0
MID
N920CXXS3CQH1
7.0
XFV
N920CXXU3CQG3
7.0
TUR
N920CXXU3CQG3
7.0
THL
N920CXXU3CQG4
7.0
XXV
N920CXXU3CQG4
7.0
CAM
N920CXXU3CQG4
7.0
MID
N920CXXU3CQG1
7.0
THL
N920CXXS3CQF2
7.0
XXV
N920CXXS3CQF2
7.0
CAM
N920CXXS3CQF2
7.0
MID
N920CXXS3CQF1
7.0
TUR
N920CXXS3CQF1
7.0
MID
N920CXXS3CQF1
7.0
CAM
N920CXXS3CQE3
7.0
THL
N920CXXS3CQE3
7.0
XXV
N920CXXS3CQE3
7.0
XFV
N920CXXU3CQE1
7.0
MID
N920CXXS3CQE2
7.0
TUR
N920CXXS3CQE2
7.0
THL
N920CXXU3CQD2
7.0
XXV
N920CXXU3CQD2
7.0
CAM
N920CXXU3CQD2
7.0
TUR
N920CXXU3CQD1
7.0
MID
N920CXXU3CQD1
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT