Model
Region
PDA
Version
Download
BRI
N9208ZTS5CRH3
7.0
BRI
N9208ZTU4CRF2
7.0
BRI
N9208ZTS4CRE2
7.0
BRI
N9208ZTS4CRD1
7.0
BRI
N9208ZTS4CRC1
7.0
BRI
N9208ZTU4CRB2
7.0
BRI
N9208ZTS4CRA2
7.0
BRI
N9208ZTS3CQL2
7.0
BRI
N9208ZTS3CQK1
7.0
BRI
N9208ZTU3CQH2
7.0
XME
N9208XXS3CQH1
7.0
XME
N9208XXU3CQG4
2.3.2.4
XME
N9208XXS3CQF3
7.0
BRI
N9208ZTU3CQE4
7.0
XME
N9208XXU3CQE1
7.0
XME
N9208XXU3CQD2
7.0
XME
N9208XXU3CQC9
7.0
BRI
N9208ZTU3BQD1
6.0.1
BRI
N9208ZTU3BQB1
6.0.1
XME
N9208XXS3BQA6
6.0.1
XME
N9208XXS3BPL4
6.0.1
BRI
N9208ZTU3BPL1
6.0.1
XME
N9208XXU3BPJ4
6.0.1
XME
N9208XXU3BPJ4
6.0.1
BRI
N9208ZTS3BPJ1
6.0.1
XME
N9208XXU3BPI8
6.0.1
BRI
N9208ZTS3BPI2
6.0.1
XME
N9208XXS3BPI3
6.0.1
BRI
N9208ZTU2BPH1
6.0.1
XME
N9208XXS2BPH3
6.0.1
XME
N9208XXS2BPG3
6.0.1
BRI
N9208ZTS2BPG1
6.0.1
BRI
N9208ZTS2BPF1
6.0.1
XME
N9208XXU2BPF1
6.0.1
BRI
N9208ZTU2BPE1
6.0.1
XME
N9208XXU2BPE2
6.0.1
XME
N9208XXU2BPD4
6.0.1
BRI
N9208ZTU2BPD2
6.0.1
XME
N9208XXU2APC3
5.1.1
BRI
N9208ZTS2APC1
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT