Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J810YDXS4BSH3
9
XXV
J810YDXS4BSG6
9
XXV
J810YDXU3BSF1
9
XXV
J810YDXU2BSD3
9
XXV
J810YDXU2ASC5
8.0.0
XXV
J810YDXS1ASA2
8.0.0
XXV
J810YDXU1ARJ3
8.0.0
XXV
J810YDXU1ARF3
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT