Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J730GDXS6BSD1
8.1.0
XXV
J730GDXU5BSA3
8.1.0
XXV
J730GDXS5BRK1
8.1.0
XXV
J730GDXU5BRJ1
8.1.0
XXV
J730GDXU5BRI3
8.1.0
XXV
J730GDXU4ARF5
7.0
XXV
J730GDXU3ARD1
7.0
XXV
J730GDXU3ARB1
7.0
XXV
J730GDXU2AQK1
7.0
XXV
J730GDXU1AQHB
7.0
XXV
J730GDXU1AQF6
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT