Model
Region
PDA
Version
Download
XEF
J730FXXU3BRK2
8.1.0
PHE
J730FXXU3BRK2
8.1.0
XEF
J730FXXU3BRJ1
8.1.0
PHE
J730FXXU3BRJ1
8.1.0
PHE
J730FXXU3BRI3
8.1.0
XEF
J730FXXU2ARF2
7.0
PHE
J730FXXU2ARF2
7.0
XEF
J730FXXU2ARB1
7.0
PHE
J730FXXU2ARB1
7.0
XEF
J730FXXU2ARA3
7.0
PHE
J730FXXU2ARA3
7.0
XEF
J730FXXU1AQI5
7.0
PHE
J730FXXU1AQI5
7.0
PHE
J730FXXU1AQF4
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT