Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J710FXXU5CRJD
8.1.0
SER
J710FXXU5CRJD
8.1.0
SER
J710FXXU5CRJ7
8.1.0
XXV
J710FXXU5CRJ7
8.1.0
SER
J710FXXU5BRE5
7.0
SER
J710FXXS5BRC2
7.0
XXV
J710FXXU4BRB2
7.0
XXV
J710FXXU3BQHB
7.0
SER
J710FXXU4BQL3
7.0
SER
J710FXXU3BQI7
7.0
SER
J710FXXU3BQHD
7.0
SER
J710FXXU3AQF8
6.0.1
XXV
J710FXXU3AQG1
6.0.1
XXV
J710FXXU2AQB4
6.0.1
XXV
J710FXXU2APLB
6.0.1
XXV
J710FXXU2APK7
6.0.1
XXV
J710FXXU1API3
6.0.1
XXV
J710FXXU1APDC
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT