Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J700HXXU3BRC1
6.0.1
XXV
J700HXXU3BRA1
6.0.1
XXV
J700HXXU3BQH1
6.0.1
XXV
J700HXXS3BQC6
6.0.1
XXV
J700HXXU2BPL3
6.0.1
XXV
J700HXXU2BPFD
6.0.1
XXV
J700HXXU2APD1
5.1.1
XXV
J700HXXU1APA2
5.1.1
XXV
J700HXXU1AOK5
5.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT