Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J600GDXS6BTB2
9
XXV
J600GDXS5BTA2
9
XXV
J600GDXU4BSI4
9
XXV
J600GDXU4BSG2
9
XXV
J600GDXU3BSD8
9
XXV
J600GDXU3BSD1
9
XXV
J600GDXS3ASA1
8.0.0
XXV
J600GDXU3ARK5
7.0
XXV
J600GDXU3ARK1
8.0.0
XXV
J600GDXU2ARG4
8.0.0
XXV
J600GDXU1ARE1
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT