Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J600GDXU3ARK1
8.0.0
XXV
J600GDXU2ARG4
8.0.0
XXV
J600GDXU1ARE1
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT