Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J415FXXU6BUD1
9
XXV
J415FXXS6BTK2
9
XXV
J415FXXU6BTH1
9
XXV
J415FXXS6BTD1
9
XXV
J415FXXU6BTB3
9
XXV
J415FXXU5BSL1
9
XXV
J415FXXU5BSK5
9
XXV
J415FXXU4BSF6
9
XXV
J415FXXU3BSE1
9
XXV
J415FXXU2BSDL
9
XXV
J415FXXU2ASC1
8.1.0
XXV
J415FXXU1ASA5
8.1.0
XXV
J415FXXU1ARK6
8.1.0
XXV
J415FXXU1ARJ3
8.1.0
XXV
J415FXXU4BSI2
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT