Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J330GDXS3BSC1
8.0.0
XXV
J330GDXU3BRK1
8.0.0
XXV
J330GDXS3BRI2
8.0.0
XXV
J330GDXU3BRH1
8.0.0
XXV
J330GDXU3ARD1
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT