Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J200GUDXU3AQL1
5.1.1
XXV
J200GUDXU3AQJ1
5.1.1
XXV
J200GUDXU3AQI1
5.1.1
XXV
J200GUDXS3AQG2
5.1.1
XXV
J200GUDXU3AQC1
5.1.1
XXV
J200GUDXU2APL1
5.1.1
XXV
J200GUDXU1APJ1
5.1.1
XXV
J200GUDXU1API1
5.1.1
XXV
J200GUDXU1APE1
5.1.1
XXV
J200GUDXU1APD2
5.1.1
XXV
J200GUDXU1AOK1
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT