Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G988BXXU9DUH2
11
DBT
G988BXXSADUH5
11
DBT
G988BXXU9DUH2
11
XXV
G988BXXU8DUF9
11
DBT
G988BXXU8DUF9
11
XXV
G988BXXS8DUE4
11
DBT
G988BXXS8DUE4
11
XXV
G988BXXU7DUE1
11
DBT
G988BXXU7DUE1
11
DBT
G988BXXU7DUDB
11
XXV
G988BXXS7DUC9
11
DBT
G988BXXS7DUC9
11
XXV
G988BXXU7DUC7
11
DBT
G988BXXU7DUC7
11
DBT
G988BXXS6DUBA
11
XXV
G988BXXU6DUB5
11
DBT
G988BXXU6DUB5
11
DBT
G988BXXS6CUA8
11
XXV
G988BXXU5CUA3
11
DBT
G988BXXU5CUA3
11
DBT
G988BXXS5CTL6
11
DBT
G988BXXU5CTL1
11
XXV
G988BXXU5CTKG
11
DBT
G988BXXU5CTKG
11
DBT
G988BXXS5BTJ4
10
XXV
G988BXXU5BTJ3
10
DBT
G988BXXU5BTJ3
10
DBT
G988BXXS5BTIJ
10
XXV
G988BXXU4BTIB
10
XXV
G988BXXU1ATCT
10
XXV
G988BXXU1ATCH
10
XXV
G988BXXU1ATBM
10
XXV
G988BXXU1ATD3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT