Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G986BXXU1ATCT
10
DBT
G986BXXU1ATCH
10
DBT
G986BXXU1ATBM
10
XEO
G986BXXU1ATBM
10
DBT
G986BXXS2ATD5
10
DBT
G986BXXU1ATD3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT