Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G975FXXU4CTC9
10
DBT
G975FXXU4CTC9
10
XXV
G975FXXS4BTB3
10
DBT
G975FXXS4BTB3
10
XXV
G975FXXU4BTA8
10
DBT
G975FXXU4BTA8
10
XXV
G975FXXS3BSL4
10
DBT
G975FXXS3BSL4
10
XXV
G975FXXU3BSKO
10
DBT
G975FXXU3BSKO
10
XXV
G975FXXS3ASJG
9
XXV
G975FXXU3ASH6
9
XXV
G975FXXU3ASG8
9
XXV
G975FXXU2ASF3
9
XXV
G975FXXU1ASE7
9
XXV
G975FXXU1ASE6
9
XXV
G975FXXU1ASE5
9
XXV
G975FXXU1ASD5
9
XXV
G975FXXU1ASCA
9
XXV
G975FXXU1ASBA
9
XXV
G975FXXS5CTD1
10
DBT
G975FXXS5CTD1
10
XXV
G975FXXU3ASIG
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT