Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G975FXXU3ASH6
9
XXV
G975FXXU3ASG8
9
XXV
G975FXXU2ASF3
9
XXV
G975FXXU1ASE7
9
XXV
G975FXXU1ASE6
9
XXV
G975FXXU1ASE5
9
XXV
G975FXXU1ASD5
9
XXV
G975FXXU1ASCA
9
XXV
G975FXXU1ASBA
9
XXV
G975FXXU3ASIG
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT