Model
Region
PDA
Version
Download
AUT
G973FXXSCFUH5
11
DBT
G973FXXSCFUH5
11
DBT
G973FXXUCFUH3
11
AUT
G973FXXUCFUH3
11
XXV
G973FXXUCFUH3
11
XXV
G973FXXSBFUF3
11
AUT
G973FXXSBFUF3
11
DBT
G973FXXSBFUF3
11
XXV
G973FXXSBFUE6
11
XXV
G973FXXUAFUE3
11
AUT
G973FXXSBFUE6
11
DBT
G973FXXSBFUE6
11
DBT
G973FXXUAFUE3
11
AUT
G973FXXUAFUE3
11
DBT
G973FXXU9FUCD
11
AUT
G973FXXU9FUCD
11
XXV
G973FXXU9FUBD
11
XXV
G973FXXS9EUB1
11
DBT
G973FXXU9FUBD
11
AUT
G973FXXU9FUBD
11
DBT
G973FXXS9EUB1
11
AUT
G973FXXS9EUB1
11
XXV
G973FXXU9EUA4
11
DBT
G973FXXU9EUA4
11
AUT
G973FXXU9EUA4
11
XXV
G973FXXU9ETLJ
11
DBT
G973FXXU9ETLJ
11
AUT
G973FXXU9ETLJ
11
XXV
G973FXXS9DTK9
10
DBT
G973FXXS9DTK9
10
XXV
G973FXXU9DTJA
10
DBT
G973FXXU9DTJA
10
XXV
G973FXXS9DTI8
10
DBT
G973FXXS9DTI8
10
XXV
G973FXXU4CTC9
10
DBT
G973FXXU4CTC9
10
XXV
G973FXXS4BTB3
10
DBT
G973FXXS4BTB3
10
XXV
G973FXXU4BTA8
10
DBT
G973FXXU4BTA8
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT