Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G973FXXU4BTA8
10
DBT
G973FXXU4BTA8
10
XXV
G973FXXS3BSL4
10
DBT
G973FXXS3BSL4
10
XXV
G973FXXU3BSKO
10
DBT
G973FXXU3BSKO
10
XXV
G973FXXS3ASJG
9
XXV
G973FXXU3ASH6
9
XXV
G973FXXU3ASG8
9
XXV
G973FXXU2ASF3
9
XXV
G973FXXU1ASE7
9
XXV
G973FXXU1ASE6
9
XXV
G973FXXU1ASE5
9
XXV
G973FXXU1ASD5
9
XXV
G973FXXU1ASCA
9
XXV
G973FXXU1ASBA
9
XXV
G973FXXU3ASIG
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT