Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G970FXXU4BTA8
10
DBT
G970FXXU4BTA8
10
XXV
G970FXXS3BSL4
10
DBT
G970FXXS3BSL4
10
XXV
G970FXXU3BSKO
10
DBT
G970FXXU3BSKO
10
XXV
G970FXXS3ASJG
9
XXV
G970FXXU3ASH6
9
XXV
G970FXXU3ASG8
9
XXV
G970FXXU2ASF3
9
XXV
G970FXXU1ASE7
9
XXV
G970FXXU1ASE6
9
XXV
G970FXXU1ASE5
9
XXV
G970FXXU1ASD5
9
XXV
G970FXXU1ASCA
9
XXV
G970FXXU1ASBA
9
XXV
G970FXXU3ASIG
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT