Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G965NKSU2DTAB
10
KTC
G965NKSU1CRLL
9.0.0
SKC
G965NKSU1ARJ2
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARJ2
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARH1
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARG7
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARG7
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARG5
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARG5
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARD6
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARD6
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARCD
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARCD
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARC7
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARC7
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT