Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G965FXXUGFUG4
10
DBT
G965FXXUGFUG4
10
XXV
G965FXXUFFUE1
10
DBT
G965FXXUFFUE1
10
DBT
G965FXXUFFUD5
10
XXV
G965FXXUFFUC6
10
DBT
G965FXXUFFUC6
10
XXV
G965FXXSFFUB3
10
DBT
G965FXXSFFUB3
10
XXV
G965FXXSEFUA1
10
DBT
G965FXXSEFUA1
10
XXV
G965FXXSDFTL1
10
DBT
G965FXXSDFTL1
10
XXV
G965FXXSCFTK2
10
DBT
G965FXXSCFTK2
10
XXV
G965FXXUCFTK1
10
DBT
G965FXXUCFTK1
10
DBT
G965FXXSCFTJ3
10
XXV
G965FXXUCFTJ2
10
DBT
G965FXXUCFTJ2
10
XXV
G965FXXSBETH2
10
DBT
G965FXXSBETH2
10
XXV
G965FXXU8DTC5
10
DBT
G965FXXU8DTC5
10
XXV
G965FXXS7DTB5
10
DBT
G965FXXS7DTB5
10
DBT
G965FXXS7DTAD
10
XXV
G965FXXU7DTAA
10
DBT
G965FXXU7DTAA
10
XXV
G965FXXS7CTA2
9
DBT
G965FXXS7CTA1
9
DBT
G965FXXS7CSK4
9
XXV
G965FXXU7CSK1
9
XXV
G965FXXU7CSJ1
9
DBT
G965FXXS7CSJ3
9
DBT
G965FXXS6CSH5
9
XXV
G965FXXU6CSGD
9
DBT
G965FXXU6CSGD
9
XXV
G965FXXU6CSG8
9
DBT
G965FXXU6CSG8
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT