Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G965FXXU8DTC5
10
DBT
G965FXXU8DTC5
10
XXV
G965FXXS7DTB5
10
DBT
G965FXXS7DTB5
10
DBT
G965FXXS7DTAD
10
XXV
G965FXXU7DTAA
10
DBT
G965FXXU7DTAA
10
XXV
G965FXXS7CTA2
9
DBT
G965FXXS7CTA1
9
DBT
G965FXXS7CSK4
9
XXV
G965FXXU7CSK1
9
XXV
G965FXXU7CSJ1
9
DBT
G965FXXS7CSJ3
9
DBT
G965FXXS6CSH5
9
XXV
G965FXXU6CSGD
9
DBT
G965FXXU6CSGD
9
XXV
G965FXXU6CSG8
9
DBT
G965FXXU6CSG8
9
DBT
G965FXXU5CSF2
9
XXV
G965FXXU5CSF2
9
XXV
G965FXXU4CSE3
9
DBT
G965FXXU4CSE3
9
XXV
G965FXXS3CSD1
9
DBT
G965FXXS3CSD1
9
XXV
G965FXXU2CSC8
9
DBT
G965FXXU2CSC8
9
BTU
G965FXXU2CSB9
9
XXV
G965FXXU2CSB9
9
XXV
G965FXXU2CSB3
9
DBT
G965FXXU2CSB3
9
XXV
G965FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G965FXXU2CRLI
9.0.0
DBT
G965FXXU2CRLI
9.0.0
XXV
G965FXXS2BRJ6
8.0.0
DBT
G965FXXU2BRK2
8.0.0
DBT
G965FXXS2BRJ6
8.0.0
XXV
G965FXXU2BRJ3
8.0.0
XXV
G965FXXS2BRI1
8.0.0
XXV
G965FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRF8
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT