Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G965FXXU2BRJ3
8.0.0
XXV
G965FXXS2BRI1
8.0.0
XXV
G965FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRF8
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRE5
8.0.0
XXV
G965FXXS1ARD1
8.0.0
XXV
G965FXXU1ARCC
8.0.0
XXV
G965FXXU1ARC5
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT