Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G965FXXS6CSH5
9
XXV
G965FXXU6CSGD
9
DBT
G965FXXU6CSGD
9
XXV
G965FXXU6CSG8
9
DBT
G965FXXU6CSG8
9
DBT
G965FXXU5CSF2
9
XXV
G965FXXU5CSF2
9
XXV
G965FXXU4CSE3
9
DBT
G965FXXU4CSE3
9
XXV
G965FXXS3CSD1
9
DBT
G965FXXS3CSD1
9
XXV
G965FXXU2CSC8
9
DBT
G965FXXU2CSC8
9
BTU
G965FXXU2CSB9
9
XXV
G965FXXU2CSB9
9
XXV
G965FXXU2CSB3
9
DBT
G965FXXU2CSB3
9
XXV
G965FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G965FXXU2CRLI
9.0.0
DBT
G965FXXU2CRLI
9.0.0
XXV
G965FXXS2BRJ6
8.0.0
DBT
G965FXXU2BRK2
8.0.0
DBT
G965FXXS2BRJ6
8.0.0
XXV
G965FXXU2BRJ3
8.0.0
XXV
G965FXXS2BRI1
8.0.0
XXV
G965FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRF8
8.0.0
XXV
G965FXXU1BRE5
8.0.0
XXV
G965FXXS1ARD1
8.0.0
XXV
G965FXXU1ARCC
8.0.0
XXV
G965FXXU1ARC5
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT