Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G960NKSU1ARD6
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARD6
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARCD
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARCD
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT