Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G960NKSU1CRLL
9.0.0
SKC
G960NKSU1ARJ2
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARJ2
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARH1
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARG7
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARG7
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARG5
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARG5
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARD6
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARD6
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARCD
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARCD
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT