Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G960FXXU2BRJ3
8.0.0
XXV
G960FXXS2BRI1
8.0.0
XXV
G960FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
G960FXXU1BRF8
8.0.0
XXV
G960FXXU1BRE5
8.0.0
XXV
G960FXXS1ARD1
8.0.0
XXV
G960FXXU1ARCC
8.0.0
XXV
G960FXXU1ARC5
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT