Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G960FXXU8DTC5
10
XXV
G960FXXS7DTB5
10
DBT
G960FXXS7DTB5
10
DBT
G960FXXS7DTAD
10
XXV
G960FXXU7DTAA
10
DBT
G960FXXU7DTAA
10
XXV
G960FXXS7CTA2
9
DBT
G960FXXS7CTA1
9
DBT
G960FXXS7CSK4
9
XXV
G960FXXU7CSK1
9
XXV
G960FXXU7CSJ1
9
DBT
G960FXXS7CSJ3
9
DBT
G960FXXS6CSH5
9
XXV
G960FXXU6CSGD
9
DBT
G960FXXU6CSGD
9
XXV
G960FXXU6CSG8
9
DBT
G960FXXU6CSG8
9
DBT
G960FXXU5CSF2
9
XXV
G960FXXU5CSF2
9
XXV
G960FXXU4CSE3
9
DBT
G960FXXU4CSE3
9
XXV
G960FXXS3CSD1
9
DBT
G960FXXS3CSD1
9
XXV
G960FXXU2CSC8
9
DBT
G960FXXU2CSC8
9
XXV
G960FXXU2CSB9
9
XXV
G960FXXU2CSB3
9
DBT
G960FXXU2CSB9
9
DBT
G960FXXU2CSB3
9
XXV
G960FXXU2CSA2
9.0.0
DBT
G960FXXU2CSA2
9.0.0
XXV
G960FXXU2CRLI
9.0.0
DBT
G960FXXU2CRLI
9.0.0
XXV
G960FXXS2BRJ6
8.0.0
DBT
G960FXXU2BRK2
8.0.0
DBT
G960FXXS2BRJ6
8.0.0
XXV
G960FXXU2BRJ3
8.0.0
XXV
G960FXXS2BRI1
8.0.0
XXV
G960FXXU2BRGA
8.0.0
XXV
G960FXXU1BRF8
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT