Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G960FXXUGFUG4
10
DBT
G960FXXUGFUG4
10
XXV
G960FXXUFFUE1
10
DBT
G960FXXUFFUE1
10
DBT
G960FXXUFFUD5
10
XXV
G960FXXUFFUC6
10
DBT
G960FXXUFFUC6
10
DBT
G960FXXSFFUB3
10
XXV
G960FXXSFFUB3
10
DBT
G960FXXSEFUA1
10
XXV
G960FXXSEFUA1
10
XXV
G960FXXSDFTL1
10
DBT
G960FXXSDFTL1
10
XXV
G960FXXSCFTK2
10
DBT
G960FXXSCFTK2
10
XXV
G960FXXUCFTK1
10
DBT
G960FXXUCFTK1
10
DBT
G960FXXSCFTJ3
10
XXV
G960FXXUCFTJ2
10
DBT
G960FXXUCFTJ2
10
XXV
G960FXXSBETH2
10
DBT
G960FXXSBETH2
10
DBT
G960FXXU8DTC5
10
XXV
G960FXXS7DTB5
10
DBT
G960FXXS7DTB5
10
DBT
G960FXXS7DTAD
10
XXV
G960FXXU7DTAA
10
DBT
G960FXXU7DTAA
10
XXV
G960FXXS7CTA2
9
DBT
G960FXXS7CTA1
9
DBT
G960FXXS7CSK4
9
XXV
G960FXXU7CSK1
9
XXV
G960FXXU7CSJ1
9
DBT
G960FXXS7CSJ3
9
DBT
G960FXXS6CSH5
9
XXV
G960FXXU6CSGD
9
DBT
G960FXXU6CSGD
9
XXV
G960FXXU6CSG8
9
DBT
G960FXXU6CSG8
9
DBT
G960FXXU5CSF2
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT