Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G955NKSU3DSBB
9
SKC
G955NKSU3CRJ1
8.0.0
SKC
G955NKSU3CRI3
8.0.0
SKC
G955NKSU2CRF5
8.0.0
SKC
G955NKSU1CRD7
8.0.0
SKC
G955NKSU1CRCB
8.0.0
SKC
G955NKSU1CRB7
8.0.0
SKC
G955NKSU1AQL3
7.0
SKC
G955NKSU1AQJ5
7.0
SKC
G955NKSU1AQI1
7.0
SKC
G955NKSU1AQH2
7.0
SKC
G955NKSU1AQG7
7.0
SKC
G955NKSU1AQG7
7.0
SKC
G955NKSU1AQF7
7.0
SKC
G955NKSU1AQEB
7.0
SKC
G955NKSU1AQEB
7.0
SKC
G955NKSU1AQDG
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT