Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G955FXXUCDUD1
9
XXV
G955FXXSBDUA3
9
XXV
G955FXXSBDTJ1
9
XXV
G955FXXSADTI1
9
XXV
G955FXXS8DTC1
9
XXV
G955FXXS6DTA1
9
XXV
G955FXXU6DSK9
9
XXV
G955FXXS5DSJ1
9
XXV
G955FXXS5DSI1
9
XXV
G955FXXU5DSHC
9
XXV
G955FXXU5DSFB
9
XXV
G955FXXS4DSE1
9
XXV
G955FXXU4DSDA
9
XXV
G955FXXS4DSD3
9
XXV
G955FXXU4DSBA
9
XXV
G955FXXS4CRLB
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G955FXXS4CRIA
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G955FXXU1AQL5
7.0
XXV
G955FXXU1AQK7
7.0
XXV
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQI7
7.0
XXV
G955FXXU1AQH3
7.0
XXV
G955FXXU1AQG5
7.0
XXV
G955FXXU1AQF7
7.0
XXV
G955FXXU1AQDG
7.0
XXV
G955FXXU1AQDD
7.0
XXV
G955FXXS8DTC6
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT