Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G955FXXS4CRIA
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G955FXXU1AQL5
7.0
XXV
G955FXXU1AQK7
7.0
XXV
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQI7
7.0
XXV
G955FXXU1AQH3
7.0
XXV
G955FXXU1AQG5
7.0
XXV
G955FXXU1AQF7
7.0
XXV
G955FXXU1AQDG
7.0
XXV
G955FXXU1AQDD
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT