Model
Region
PDA
Version
Download
XEO
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XEF
G955FXXS4CRJD
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRJ5
8.0.0
XEF
G955FXXS4CRIA
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRJ5
8.0.0
XXV
G955FXXS4CRIA
8.0.0
XEF
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XEO
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGH
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGB
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGB
8.0.0
XEF
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRF7
8.0.0
DBT
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRED
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRED
8.0.0
DBT
G955FXXU2CRED
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRD7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRC7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRB7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRB7
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT