Model
Region
PDA
Version
Download
XEO
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRD7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRC7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRB7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G955FXXU1AQL5
7.0
XEF
G955FXXU1AQK7
7.0
XXV
G955FXXU1AQL5
7.0
XXV
G955FXXU1AQK7
7.0
XEO
G955FXXU1AQK7
7.0
XEO
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQI7
7.0
XXV
G955FXXU1AQH3
7.0
XEO
G955FXXU1AQH3
7.0
XEO
G955FXXU1AQG5
7.0
XXV
G955FXXU1AQG5
7.0
XEO
G955FXXU1AQF7
7.0
XXV
G955FXXU1AQF7
7.0
XEO
G955FXXU1AQEB
7.0
PET
G955FXXU1AQDH
7.0
PET
G955FXXU1AQDD
7.0
XXV
G955FXXU1AQDG
7.0
XXV
G955FXXU1AQDD
7.0
PET
G955FXXU1AQCC
7.0
INS
G955FXXU1AQL5
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT