Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G955FXXS8DTC1
9
XXV
G955FXXS6DTA1
9
XXV
G955FXXU6DSK9
9
XXV
G955FXXS5DSJ1
9
XXV
G955FXXS5DSI1
9
XXV
G955FXXU5DSHC
9
XXV
G955FXXU5DSFB
9
XXV
G955FXXS4DSE1
9
XXV
G955FXXU4DSDA
9
XXV
G955FXXS4DSD3
9
XXV
G955FXXU4DSBA
9
DBT
G955FXXU4DSBA
9
XXV
G955FXXS4CRLB
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRL3
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRL3
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XEF
G955FXXS4CRJD
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRK1
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRJ5
8.0.0
XEF
G955FXXS4CRIA
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRJ5
8.0.0
XXV
G955FXXS4CRIA
8.0.0
XEF
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XEO
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G955FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XEO
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGH
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGB
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGB
8.0.0
XEF
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRF7
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT