S-Update: Firmware Portal from Samsungvn.com
Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G955FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XEF
G955FXXU3CRGB
8.0.0
DBT
G955FXXU3CRGB
8.0.0
XEF
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRF7
8.0.0
DBT
G955FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G955FXXU2CRED
8.0.0
XEO
G955FXXU2CRED
8.0.0
DBT
G955FXXU2CRED
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRD7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRD7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRC7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRB7
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEO
G955FXXU1CRAP
8.0.0
XEF
G955FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G955FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G955FXXU1AQL5
7.0
XEF
G955FXXU1AQK7
7.0
XXV
G955FXXU1AQL5
7.0
XXV
G955FXXU1AQK7
7.0
XEO
G955FXXU1AQK7
7.0
XEO
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G955FXXU1AQI7
7.0
XXV
G955FXXU1AQH3
7.0
XEO
G955FXXU1AQH3
7.0
XEO
G955FXXU1AQG5
7.0
XXV
G955FXXU1AQG5
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT