Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G950FXXUCDUD1
9
XXV
G950FXXSBDUA3
9
XXV
G950FXXSBDTJ1
9
XXV
G950FXXSADTI1
9
XXV
G950FXXS8DTC6
9
XXV
G950FXXS8DTC1
9
XXV
G950FXXS6DTA1
9
XXV
G950FXXU6DSK9
9
XXV
G950FXXS5DSJ1
9
XXV
G950FXXS5DSI1
9
XXV
G950FXXU5DSHC
9
XXV
G950FXXU5DSFB
9
XXV
G950FXXS4DSE1
9
XXV
G950FXXU4DSDA
9
XXV
G950FXXS4DSD3
9
XXV
G950FXXU4DSBA
9
XXV
G950FXXS4CRLB
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRL3
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G950FXXS4CRIA
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G950FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G950FXXU1AQL5
7.0
XXV
G950FXXU1AQK7
7.0
XXV
G950FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G950FXXU1AQI7
7.0
XXV
G950FXXU1AQH3
7.0
XXV
G950FXXU1AQG5
7.0
XXV
G950FXXU1AQF7
7.0
XXV
G950FXXU1AQDG
7.0
XXV
G950FXXU1AQDD
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT