Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G950FXXU4CRK1
8.0.0
XXV
G950FXXS4CRIA
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G950FXXS3CRG1
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G950FXXU1AQL5
7.0
XXV
G950FXXU1AQK7
7.0
XXV
G950FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G950FXXU1AQI7
7.0
XXV
G950FXXU1AQH3
7.0
XXV
G950FXXU1AQG5
7.0
XXV
G950FXXU1AQF7
7.0
XXV
G950FXXU1AQDG
7.0
XXV
G950FXXU1AQDD
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT