Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G950FXXU4DSBA
9
DBT
G950FXXU4DSBA
9
XXV
G950FXXS4CRLB
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRL3
8.0.0
BTU
G950FXXU4CRL3
8.0.0
DBT
G950FXXU4CRL3
8.0.0
BTU
G950FXXU4CRKG
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRK1
8.0.0
XEF
G950FXXS4CRJD
8.0.0
DBT
G950FXXU4CRK1
8.0.0
BTU
G950FXXU4CRJ5
8.0.0
XEF
G950FXXS4CRIA
8.0.0
DBT
G950FXXU4CRJ5
8.0.0
XXV
G950FXXS4CRIA
8.0.0
BTU
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XEF
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
G950FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G950FXXU4CRI5
8.0.0
DBT
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XEF
G950FXXU3CRGH
8.0.0
BTU
G950FXXU3CRGH
8.0.0
DBT
G950FXXU3CRGH
8.0.0
XXV
G950FXXS3CRG1
8.0.0
XEF
G950FXXU3CRGB
8.0.0
BTU
G950FXXU3CRGB
8.0.0
DBT
G950FXXU3CRGB
8.0.0
XEF
G950FXXU2CRF7
8.0.0
BTU
G950FXXU2CRF7
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRF7
8.0.0
DBT
G950FXXU2CRF7
8.0.0
BTU
G950FXXU2CRED
8.0.0
XXV
G950FXXU2CRED
8.0.0
DBT
G950FXXU2CRED
8.0.0
BTU
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRD7
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRD7
8.0.0
BTU
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRC7
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT