Model
Region
PDA
Version
Download
BTU
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRD7
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRD7
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRD7
8.0.0
BTU
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRC7
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRC7
8.0.0
BTU
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRB7
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XXV
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XEF
G950FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G950FXXU1CRAP
8.0.0
DBT
G950FXXU1AQL5
7.0
XEF
G950FXXU1AQK7
7.0
BTU
G950FXXU1AQL5
7.0
XXV
G950FXXU1AQL5
7.0
BTU
G950FXXU1AQK7
7.0
XXV
G950FXXU1AQK7
7.0
XXV
G950FXXU1AQJ5
7.0
BTU
G950FXXU1AQI7
7.0
XXV
G950FXXU1AQI7
7.0
XFV
G950FXXU1AQH3
7.0
XEF
G950FXXU1AQH3
7.0
BTU
G950FXXU1AQH3
7.0
XXV
G950FXXU1AQH3
7.0
BTU
G950FXXU1AQG5
7.0
XXV
G950FXXU1AQG5
7.0
XFV
G950FXXU1AQG5
7.0
XEF
G950FXXU1AQG5
7.0
XFV
G950FXXU1AQF7
7.0
XEF
G950FXXU1AQF7
7.0
BTU
G950FXXU1AQF7
7.0
XXV
G950FXXU1AQF7
7.0
XFV
G950FXXU1AQF7
7.0
XEF
G950FXXU1AQEB
7.0
BTU
G950FXXU1AQDG
7.0
XXV
G950FXXU1AQDG
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT