Model
Region
PDA
Version
Download
VZW
G935UUES8CRK2
8.0.0
VZW
G935UUES8CRK1
8.0.0
VZW
G935UUEU8CRJ2
8.0.0
VZW
G935UUES4CRH2
8.0.0
VZW
G935UUES4CRG3
8.0.0
VZW
G935UUEU4CRG2
8.0.0
VZW
G935UUEU4BRD1
7.0
VZW
G935UUES4BRC1
7.0
VZW
G935UUES4BRA1
7.0
VZW
G935UUES4BQL1
7.0
VZW
G935UUEU4BQJ5
7.0
VZW
G935UUEU4BQH3
7.0
VZW
G935UUES4BQG1
7.0
VZW
G935UUEU4BQF3
7.0
VZW
G935UUEU4BQE2
7.0
VZW
G935UUEU4BQD2
7.0
VZW
G935UUES4AQC1
6.0.1
VZW
G935UUEU4APL4
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT