Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G935TUVS8CRL1
8.0.0
TMB
G935TUVS8CRJ1
8.0.0
TMB
G935TUVU4CRI2
8.0.0
TMB
G935TUVU4CRF1
8.0.0
TMB
G935TUVS4BRC1
7.0
TMB
G935TUVS4BRA1
7.0
TMB
G935TUVS4BQL2
7.0
TMB
G935TUVS4BQJ2
7.0
TMB
G935TUVU4BQH7
7.0
TMB
G935TUVU4BQG5
7.0
TMB
G935TUVU4BQF6
7.0
TMB
G935TUVS4BQE1
7.0
TMB
G935TUVS4BQC1
7.0
TMB
G935TUVU4BQB1
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT