Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G935FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
G935FXXS4ESCC
8.0.0
XXV
G935FXXS4ESAH
8.0.0
XXV
G935FXXU3ERKF
8.0.0
BTU
G935FXXU3ERL3
8.0.0
BTU
G935FXXU3ERJE
8.0.0
XXV
G935FXXS3ERJ2
8.0.0
BTU
G935FXXS3ERHD
8.0.0
XXV
G935FXXS2ERH6
8.0.0
XXV
G935FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
G935FXXS2ERH6
8.0.0
BTU
G935FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
G935FXXU2ERG2
8.0.0
BTU
G935FXXU2EREM
8.0.0
XXV
G935FXXU2EREM
8.0.0
BTU
G935FXXU2ERE8
8.0.0
BTU
G935FXXU2ERD5
8.0.0
XXV
G935FXXU2DRC6
7.0
BTU
G935FXXS2DRC3
7.0
BTU
G935FXXU2DRB6
7.0
BTU
G935FXXS2DRAA
7.0
XXV
G935FXXS2DRAB
7.0
XXV
G935FXXS1DQLD
7.0
BTU
G935FXXS1DQLC
7.0
XXV
G935FXXU1DQJ8
7.0
BTU
G935FXXU1DQJ3
7.0
XXV
G935FXXU1DQIH
7.0
BTU
G935FXXS1DQHF
7.0
XXV
G935FXXS1DQHV
7.0
XEO
G935FXXS1DQHI
7.0
INS
G935FXXS1DQHK
7.0
SIN
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXU1DQHC
7.0
BTU
G935FXXU1DQG1
7.0
XEO
G935FXXU1DQGQ
7.0
XXV
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXS1DQGL
7.0
INS
G935FXXS1DQGB
7.0
BTU
G935FXXS1DQGK
7.0
INS
G935FXXU1DQFG
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT