Model
Region
PDA
Version
Download
BTU
G935FXXS2DRAA
7.0
XXV
G935FXXS2DRAB
7.0
XXV
G935FXXS1DQLD
7.0
BTU
G935FXXS1DQLC
7.0
XXV
G935FXXU1DQJ8
7.0
BTU
G935FXXU1DQJ3
7.0
XXV
G935FXXU1DQIH
7.0
BTU
G935FXXS1DQHF
7.0
XXV
G935FXXS1DQHV
7.0
XEO
G935FXXS1DQHI
7.0
INS
G935FXXS1DQHK
7.0
SIN
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXU1DQHC
7.0
BTU
G935FXXU1DQG1
7.0
XEO
G935FXXU1DQGQ
7.0
XXV
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXS1DQGL
7.0
INS
G935FXXS1DQGB
7.0
BTU
G935FXXS1DQGK
7.0
INS
G935FXXU1DQFG
7.0
SIN
G935FXXU1DQE4
7.0
XXV
G935FXXU1DQER
7.0
THL
G935FXXU1DQER
7.0
XEO
G935FXXU1DQEF
7.0
XXV
G935FXXU1DQE4
7.0
THL
G935FXXU1DQE4
7.0
INS
G935FXXU1DQE7
7.0
BTU
G935FXXU1DQD7
7.0
XEO
G935FXXU1DQD7
7.0
XXV
G935FXXU1DQD7
7.0
INS
G935FXXU1DQD7
7.0
THL
G935FXXU1DQD7
7.0
BTU
G935FXXU1DQC4
7.0
XXV
G935FXXU1DQB7
7.0
SIN
G935FXXU1DQB7
7.0
INS
G935FXXU1DQBO
7.0
XEO
G935FXXU1DQB3
7.0
THL
G935FXXU1DQB7
7.0
XXV
G935FXXU1DQB7
7.0
BTU
G935FXXU1DQB3
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT