Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G930TUVS8CRL1
8.0.0
TMB
G930TUVS8CRJ1
8.0.0
TMB
G930TUVU4CRI2
8.0.0
TMB
G930TUVU4CRF1
8.0.0
TMB
G930TUVS4BRC1
7.0
TMB
G930TUVS4BRA1
7.0
TMB
G930TUVS4BQL2
7.0
TMB
G930TUVS4BQJ2
7.0
TMB
G930TUVU4BQH7
7.0
TMB
G930TUVU4BQG5
7.0
TMB
G930TUVU4BQF6
7.0
TMB
G930TUVS4BQE1
7.0
TMB
G930TUVS4BQC1
7.0
TMB
G930TUVU4BQB1
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT