Model
Region
PDA
Version
Download
SPR
G930PVPS8CRK1
8.0.0
SPR
G930PVPS8CRJ2
8.0.0
SPR
G930PVPS7CRH2
8.0.0
SPR
G930PVPU7CRG3
8.0.0
SPR
G930PVPU6CRE7
8.0.0
SPR
G930PVPU6BRD2
7.0
SPR
G930PVPS5BRA1
7.0
SPR
G930PVPU5BQL1
7.0
SPR
G930PVPS5BQK1
7.0
SPR
G930PVPU5BQJ3
7.0
SPR
G930PVPU4BQH1
7.0
SPR
G930PVPS4BQG1
7.0
SPR
G930PVPU4BQF3
7.0
SPR
G930PVPS4BQE1
7.0
SPR
G930PVPU4BQD2
7.0
SPR
G930PVPS4BQC1
7.0
SPR
G930PVPU4BQAA
7.0
SPR
G930PVPU4APL6
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT