Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G930KKKU2ERJ1
8.0.0
KTC
G930KKKU1ERG2
8.0.0
KTC
G930KKKU1EREA
8.0.0
KTC
G930KKKU1ERE8
8.0.0
KTC
G930KKKU1DQL1
7.0
KTC
G930KKKU1DQJ1
7.0
KTC
G930KKKU1DQG1
7.0
KTC
G930KKKU1DQF4
7.0
KTC
G930KKKU1DQD3
7.0
KTC
G930KKKU1DQB5
7.0
KTC
G930KKKU1DQAA
7.0
KTC
G930KKKU1DQA1
7.0
KTC
G930KKKU1APL1
6.0.1
KTC
G930KKKU1APK1
6.0.1
KTC
G930KKKU1APH4
6.0.1
KTC
G930KKKU1APG8
6.0.1
KTC
G930KKKU1APF5
6.0.1
KTC
G930KKKU1APE7
6.0.1
KTC
G930KKKU1APDA
6.0.1
KTC
G930KKKU1APD1
6.0.1
KTC
G930KKKU1APCF
6.0.1
KTC
G930KKKU1APC6
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT