Model
Region
PDA
Version
Download
LUC
G925LKLU3ERG1
7.0
LUC
G925LKLU3ERG1
7.0
LUC
G925LKLU3ERB1
7.0
LUC
G925LKLU3EQL1
7.0
LUC
G925LKLU3EQL1
7.0
LUC
G925LKLU3EQI3
7.0
LUC
G925LKLU3EQF3
7.0
LUC
G925LKLU3EQD5
7.0
LUC
G925LKLU3EQD5
7.0
LUC
G925LKLU3EQC5
7.0
LUC
G925LKLU3EQC5
7.0
LUC
G925LKLU3DQA1
6.0.1
LUC
G925LKLU3DQA1
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPH2
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPH2
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPE5
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPE5
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPD2
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPB2
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPB2
6.0.1
LUC
G925LKLU3DPAD
6.0.1
LUC
G925LKLU3COK2
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT