Model
Region
PDA
Version
Download
BTU
G925FXXU6ERF5
7.0
XXV
G925FXXU6ERD2
7.0
BTU
G925FXXU6ERC9
7.0
BTU
G925FXXS5ERBB
7.0
XXV
G925FXXS5ERAC
7.0
BTU
G925FXXU5ERA5
7.0
BTU
G925FXXS5EQL6
7.0
XXV
G925FXXS5EQL9
7.0
BTU
G925FXXU5EQK8
7.0
XXV
G925FXXU5EQK6
7.0
BTU
G925FXXU5EQJ2
7.0
XXV
G925FXXU5EQJ8
7.0
XXV
G925FXXU5EQHC
7.0
TPL
G925FXXS5EQHB
7.0
BTU
G925FXXU5EQH6
7.0
XEU
G925FXXU5EQH7
7.0
TPL
G925FXXS5EQG3
7.0
XXV
G925FXXS5EQGA
7.0
XEO
G925FXXS5EQG1
7.0
BTU
G925FXXS5EQG1
7.0
XEU
G925FXXU5EQG3
7.0
XEO
G925FXXU5EQFC
7.0
TPL
G925FXXS5EQFC
7.0
BTU
G925FXXU5EQFC
7.0
XXV
G925FXXS5EQFA
7.0
XEU
G925FXXS5EQF9
7.0
TPL
G925FXXU5EQDM
7.0
XEU
G925FXXU5EQEG
7.0
XXV
G925FXXS5EQEE
7.0
BTU
G925FXXU5EQE7
7.0
XXV
G925FXXU5EQDI
7.0
XEU
G925FXXU5EQDH
7.0
XEO
G925FXXU5EQD7
7.0
TPL
G925FXXU5EQB9
7.0
BTU
G925FXXS5DQC1
6.0.1
XXV
G925FXXU5EQCK
7.0
XEO
G925FXXS5DQC1
6.0.1
XEU
G925FXXU5EQAC
7.0
XXV
G925FXXU5DQBC
6.0.1
TPL
G925FXXS5DQA2
6.0.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT