Model
Region
PDA
Version
Download
XEF
G920FXXU6ERF5
7.0
THL
G920FXXU6ERD2
7.0
XXV
G920FXXU6ERD2
7.0
XEO
G920FXXU6ERF5
7.0
XEO
G920FXXU6ERD1
7.0
XEF
G920FXXU6ERC1
7.0
XEO
G920FXXU5ERB1
7.0
XEF
G920FXXU5ERB1
7.0
XEO
G920FXXU5ERA5
7.0
THL
G920FXXS5ERAC
7.0
XXV
G920FXXS5ERAC
7.0
XEF
G920FXXU5ERA4
7.0
THL
G920FXXS5EQL9
7.0
XXV
G920FXXS5EQL9
7.0
XEO
G920FXXS5EQL6
7.0
XEF
G920FXXS5EQL1
7.0
XXV
G920FXXU5EQK6
7.0
THL
G920FXXU5EQK6
7.0
XEO
G920FXXU5EQK8
7.0
XXV
G920FXXU5EQJ7
7.0
THL
G920FXXU5EQJ7
7.0
XEF
G920FXXU5EQK3
7.0
XEO
G920FXXU5EQJ2
7.0
XEF
G920FXXU5EQI8
7.0
XEO
G920FXXU5EQH6
7.0
TPL
G920FXXS5EQHB
7.0
THL
G920FXXU5EQHC
7.0
XXV
G920FXXU5EQHC
7.0
XEF
G920FXXU5EQH7
7.0
TPL
G920FXXS5EQG3
7.0
THL
G920FXXS5EQGA
7.0
XXV
G920FXXS5EQGA
7.0
BTU
G920FXXS5EQG1
7.0
XEO
G920FXXS5EQG1
7.0
XEF
G920FXXU5EQG3
7.0
BTU
G920FXXU5EQFC
7.0
TPL
G920FXXS5EQFC
7.0
XEO
G920FXXU5EQFC
7.0
XEF
G920FXXS5EQF9
7.0
XXV
G920FXXS5EQFA
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT