Model
Region
PDA
Version
Download
THL
G920FXXS5ERAC
7.0
XXV
G920FXXS5ERAC
7.0
XEF
G920FXXU5ERA4
7.0
THL
G920FXXS5EQL9
7.0
XXV
G920FXXS5EQL9
7.0
XEO
G920FXXS5EQL6
7.0
XEF
G920FXXS5EQL1
7.0
XXV
G920FXXU5EQK6
7.0
THL
G920FXXU5EQK6
7.0
XEO
G920FXXU5EQK8
7.0
XXV
G920FXXU5EQJ7
7.0
THL
G920FXXU5EQJ7
7.0
XEF
G920FXXU5EQK3
7.0
XEO
G920FXXU5EQJ2
7.0
XEF
G920FXXU5EQI8
7.0
XEO
G920FXXU5EQH6
7.0
TPL
G920FXXS5EQHB
7.0
THL
G920FXXU5EQHC
7.0
XXV
G920FXXU5EQHC
7.0
XEF
G920FXXU5EQH7
7.0
TPL
G920FXXS5EQG3
7.0
THL
G920FXXS5EQGA
7.0
XXV
G920FXXS5EQGA
7.0
BTU
G920FXXS5EQG1
7.0
XEO
G920FXXS5EQG1
7.0
XEF
G920FXXU5EQG3
7.0
BTU
G920FXXU5EQFC
7.0
TPL
G920FXXS5EQFC
7.0
XEO
G920FXXU5EQFC
7.0
XEF
G920FXXS5EQF9
7.0
XXV
G920FXXS5EQFA
7.0
THL
G920FXXS5EQFA
7.0
TPL
G920FXXU5EQDM
7.0
THL
G920FXXS5EQEE
7.0
XXV
G920FXXS5EQEE
7.0
XEF
G920FXXU5EQEG
7.0
THL
G920FXXU5EQDI
7.0
XXV
G920FXXU5EQDI
7.0
BTU
G920FXXU5EQE7
7.0
XEO
G920FXXU5EQD7
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT