Model
Region
PDA
Version
Download
CHC
G9200ZCU2ERK2
7.0
CHC
G9200ZCU2ERI1
7.0
CHC
G9200ZCS2ERC1
7.0
CHC
G9200ZCU2ERB1
7.0
CHC
G9200ZCU2ERA1
7.0
CHC
G9200ZCU2EQL1
7.0
CHC
G9200ZCU2EQK2
7.0
CHC
G9200ZCU2EQG3
7.0
CHC
G9200ZCU2DQC1
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DQB2
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPL1
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPK1
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPJ3
6.0.1
CHC
G9200ZCS2DPI2
6.0.1
CHC
G9200ZCS2DPH3
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPG2
6.0.1
CHC
G9200ZCS2DPF1
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPD3
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPD1
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPC1
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT