Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G610FDXU1BQK2
7.0
INS
G610FDDU1BQL9
7.0
INS
G610FDDU1BQL1
7.0
XXV
G610FDXU1BQK2
7.0
INS
G610FDDU1BQJ4
7.0
INS
G610FDDU1BQI3
7.0
INS
G610FDDU1BQI2
7.0
XXV
G610FDXU1BQH7
7.0
XXV
G610FDXU1AQG2
6.0.1
XXV
G610FDXU1AQG1
6.0.1
XXV
G610FDXU1AQE1
6.0.1
XXV
G610FDXU1AQC4
6.0.1
XXV
G610FDXU1AQB4
6.0.1
XXV
G610FDXU1APL5
6.0.1
XXV
G610FDXU1APL3
6.0.1
XXV
G610FDXU1APK2
6.0.1
XXV
G610FDXU1APJ4
6.0.1
XXV
G610FDXU1API4
6.0.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT