Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G570YDXU2CRL1
7.0
XXV
G570YDXU2CRI1
8.0.0
XXV
G570YDXS2BRG1
7.0
XXV
G570YDXU2BRC1
7.0
XXV
G570YDXU1BQJ1
7.0
XXV
G570YDXU1AQG1
6.0.1
XXV
G570YDXU1AQE1
6.0.1
XXV
G570YDXU1AQD1
6.0.1
XXV
G570YDXU1AQC4
6.0.1
XXV
G570YDXU1APL1
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT